fbpx

Tingimused

Edit Content

Huvikooli õppetöö tingimused

huvikool ja animaringid

Meie huvikooli kursusele või animaringi õpilase registreerides nõustute MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Animakooli (reg.kood: 80164402; aadress: Niine 11, Tallinn 10410, Eesti) üldiste koolitustingimustega, mis on järgmised:

 1. Huvikooli õppeaasta kestab 5. septembrist 2023 kuni 31. maini 2023 vastavalt kursuse tunniplaanile, mis on kirjas Animakooli kodulehel.
 2. Huvikooli kursuse ja animaringi tunde ei toimu ametlikel Haridus- ja Teadusministri poolt kinnitatud koolivaheaegadel: 24. – 30.10.2022, 22.12.2022 – 8.01.2023, 27.02. – 05.03.2023 ja 24. – 30.04.2023.
 3. Õppeaastat kokkuvõttev lõpupidu on planeeritud juunikuu I nädalale. Täpne toimumise aeg ja koht antake eelnevalt teada.
 4. Huvikooli kursuste õppetöö toimub üldjuhul Animakooli ruumides Pärnu mtn 154, Tallinn.
 5. Õppeaasta jooksul võib toimuda kursuse tunde väljaspool Animakooli ruume (ekskursioonid, e-õpe). Sellest teatatakse ette vähemalt 7 tööpäeva).
 6. Animaringide tunnid toimuvad vastava kooli või ringi toimumiskoha ruumides. Info ringi toimumiskoha osas on kirjas Animakooli kodulehel.
 7. Animakoolist sõltumatutel põhjustel ja Vabariigi Valituse poolt kehtestatud reeglitele vastavalt võib õppetöö toimuda kaugõppe vormis. Sel juhul toimub õppetöö distantsõppena, tunnid toimuvad veebikeskkonnas vastavalt tunniplaanile (e-õpe).
 8. Animakool võib mõjuval põhjusel (näiteks õpetaja haigestumine) tundide aega muuta või leida asendusõpetaja ning sellest informeeritakse õpilast esimesel võimalusel.
 9. Kursusel ja animaringis osalemise eelduseks on õppemaksu tasumine.
 10. Animakooli õppemaks on trimestri põhine. Huvikooli õppeaastas on 3 trimestrit.
 11. Õppemaksu on võimalik tasuda kolmes või ühes osas. Õppemaksu on võimalik tasuda pangalingi kaudu meie kodulehel õpilase registreerimise järel või valida arvega tasumise. Arvega tasumisel MTÜ Nukufilmi Lastestuudio esitab õpilasele arve, mis tuleb tasuda ettemaksuna iga trimestri alguses, kui tasutakse kolmes osas; õppeaasta alguses, kui tasutakse korraga kogu õppeaasta eest ühes osas. Pangalingi kaudu esimese trimestri arve tasunule esitatakse kaks järgmist arvet e-maili teel tasumiseks.
 12. Õppemaks katab kõik kursusel või animaringis kasutatavate materjalide ja vahendite kulud ning lõpupeo kulud.
 13. Kui Õpilane ei ole arvel näidatud kuupäevaks õppemaksu tasunud ning selle hilisemaks tasumiseks esitatud kirjalik avaldus ei ole Animakooli poolt rahuldatud, on Animakoolil õigus nõuda viivist 0,03% päevas tähtaegselt tasumata summalt kuni selle summa täieliku tasumiseni ja/või Õpilane kursuse või animaringi nimekirjast välja arvata ning korduvatele teadetele õppemaksu tasumata jätmisest mitte reageerimisel sisestatakse võlgnevus AS Creditinfo Maksehäireregistrisse.
 14. Õpilase isiklikel põhjustel ärajäävaid tunde järgi ei tehta. Võimalusel ja kokkuleppel Animakooliga saab õpilane osaleda asendusena mõne teise kursuse töös. Kui õppetöö tuleb katkestada pikemaks perioodiks ja soovitakse ettemakstud õppetasu ülekandmist tulevasteks vastava õppeaasta tundideks, tuleb sellest soovist Animakoolile ette teada anda (info@animakool.ee) enne õppetöö katkestamist. Tagasiulatuvalt tasaarveldusi ei tehta.
 15. Õpingute katkestamisest ja kursuse nimekirjast kustutamiseks tuleb Animakooli teavitada e-maili teel esimesel võimalusel (info@animakool.ee).
 16. Kui Õpilane on registreeritud ja õppemaks tasutud enne kokkulepitud õppetöö algust ja Animakooli teavitatakse vähemalt 2 tööpäeva enne kokkulepitud õppetöö algust, tagastatakse õppemaks täies ulatuses.
 17. Õpingute katkestamisel õppeaasta keskel tuleb Õpilasel õppemaksu tasuda katkestamise semestri lõpuni, mida arvestatakse katkestamise teate saatmise aja järgi. Kui õppemaks on tasutud ühes osas, tagastatakse teatamisele järgnevate semestrite ettamakstud õppemaks.
 18. Õpilane kinnitab, et kasutab Animakooli vara, tehnikat ja materjale heaperemehelikult ning austab kaasõpilasi ja nende loomingut. Animakool võib nõuda hooletusest, pahatahtlikkusest või teadlikult lõhutud vara hüvitamist.
 19. Õpilane austab kaasõpilasi ja juhendajaid ning nende loomingut. Animakooli õppetöös ja ruumides ei ole lubatud ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ning halvustamine rahvuse, nahavärvuse, soo, usutunnistuse, puude, erivajaduse või seksuaalse sättumuse alusel.
 20. Õpilane annab Animakoolile loa kasutada mittekommertslikel eesmärkidel (nt eksponeerida ja avalikult esitada teost, teha teos üldsusele kättesaadavaks kodulehel ja teistes kanalites, esitada teos festivalidele, konkurssidele jmt) oma Animakooli kursustel või animaringides õpetaja juhendamisel valminud loomingut.
 21. Õpilane kinnitab, et annab MTÜ Nukufilmi Lastestuudiole/Animakoolile nõusoleku isikuandmete töötlemiseks õpilase ja lapsevanemaga suhtlemise ja effektiivse õppetöö tagamiseks ning Eesti Hariduse Infosüsteemi sisestamiseks. MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Animakool kinnitab, et ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevad avalikustamise nõuded. Isikuandmete töötlemise lõpetamine ning muutmine toimub seaduses ettenähtud alustel.
 22. HEV õpilased saavad meie kursustel või animaringides osaleda koos täiskasvanuga, kes võtab täieliku vastutuse õpilase eest. Animakooli ja Õpilase koostöö sujumisel võib õpilane osaleda õppetöös iseseisvalt, kui see on Animakooliga eelnevalt kokku lepitud.
 23. Animakool jätab endale õiguse katkestada õpilase õpingud meie juures, kui õpilasele õppetöö meie juures ei sobi või õppetöö on häiritud, ei ole tagatud õpilase enda, teiste õpilaste või juhendaja turvalisus.
Edit Content

Õppetöö tingimused

Kursused

Meie koolitustele registreerudes nõustute MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Animakooli (reg.kood: 80164402; aadress: Niine 11, Tallinn 10410, Eesti)  üldiste koolitustingimustega, mis on järgmised:

 • Koolitused toimuvad vastavalt välja kuulutatud ajakavale, kui koolitus jääb meist sõltuvatel põhjustel ära ja koolitusel osalejale ei sobi pakutav asendusaeg, siis me tagastame koolitustasu 100% ulatuses.
 • Vajadusel (koolitaja haigestub, vms põhjus) võime asendada esmalt välja kuulutatud omapoolse koolitaja, kuid tagame koolituse läbiviimise lubatud mahus ja tasemel (kõik meie koolitajad on oma ala professionaalid ☺️ ).
 • Igale koolitusel osalejale väljastame soovi korral koolituse tunnistuse või tõendi koolituse läbimise kohta (paberkandjal või elektrooniliselt). Tunnistus või tõend väljastatakse täies mahus koolituse läbinutele.
 • Igale koolitusel osalejale tagame koolituse jooksul vajalikud õppevahendid ja tehnika kasutuse.
 • Koolitusele registreerunu peab lugu juhendajatest ja teistest koolitusel osalejatest ning käsitseb koolituse käigus talle usaldatud tehnikat ja muid töövahendeid heaperemehelikult.
 • Koha koolitusele tagab koolituse tasu maksmine õigeaegselt enne koolitust või arvele märgitud kuupäeval. Koolituse tasu saab maksta koolitusele registreerudes meie kodulehel pangalingi kaudu või arve alusel, mille saadame Teile e-mailile.
 • Koolitusest loobumisest tuleb koheselt teada anda e-maili teel: info@animakool.ee või helistades telefonile +372 5303 7660.
 • Kui koolitusest/lühikursusest loobumise teade on saadetud 5 kalendripäeva enne koolituse toimumist, tagastame 100% ulatuses koolituse eest makstud tasu.
 • Kui koolitusest/lühikursusest loobumise teade on saadetud vähem kui 5 kalendripäeva enne koolituse toimumist, tagastame 50% ulatuses koolituse eest makstud tasu.
 • Koolitusele/lühikursusele etteteatamata mitteilmumise korral või koolituse poolelijätmisel ei tagastata koolituse eest makstud tasu.
 • Kursusel osaleja annab Animakoolile loa kasutada mittekommertslikel eesmärkidel (nt eksponeerida ja avalikult esitada teost, teha teos üldsusele kättesaadavaks kodulehel ja teistes kanalites, esitada teos festivalidele, konkurssidele jmt) oma Animakooli kursustel õpetaja juhendamisel valminud loomingut.
 • Kursusel osaleja kinnitab, et annab MTÜ Nukufilmi Lastestuudiole/Animakoolile nõusoleku isikuandmete töötlemiseks õpilase ja lapsevanemaga suhtlemise ja effektiivse õppetöö tagamiseks ning vajadusel Eesti Hariduse Infosüsteemi sisestamiseks. MTÜ Nukufilmi Lastestuudio Aimakool kinnitab, et ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusest tulenevad avalikustamise nõuded. Isikuandmete töötlemise lõpetamine ja muutmine toimub seaduses ettenähtud alustel.
 • Animakool jätab endale õiguse katkestada kursusel osaleja õpingud meie juures, kui kursusel osalejale õppetöö meie juures ei sobi või õppetöö on häiritud, ei ole tagatud kursusel osaleja, teiste õpilaste või juhendaja turvalisus.